امروزه بر کسی پوشیده نیست که فضای مجازی جزء جدایی ناپذیر زندگی ما شده است و یکی از آسان ترین و در دسترس ترین راه های کسب اطلاعات می باشد  اما متاسفانه در بسیاری از موارد با فقر اطلاعاتی