دستورات مصرف صحیح قرص لوتیروکسین

1. قرص در محل خنک و در بسته بندی اصلی نگهداری شود
2. قرص با شکم خالی و حداقل 30 دقیقه قبل از صبحانه میل شود.
3. قرص با آب میل شود ، از مصرف قرص لوتیروکسین با شیر و نوشابه و ... خودداری شود .
4. فقط در هنگام مصرف ، قرص لوتیروکسین را از بسته ( Blister ) خارج نمائید ، به عبارت دیگر از ریختن قرص ها در جعبه خودداری کنید .

کتابخانه سلامت: