سرطان پروستات

مقدمه:

پروستات غده ای در دستگاه تناسلی مردان است که دقیقاً زیرمثانه وجلوی راست روده قراردارد. پروستات تقریباً به اندازه یک گردواست وقسمتی ازپیشابراه را احاطه میکند.

سرطان پروستات:

 سرطان پروستات بیـماری اسـت کـه طـی آن،سلول های بافت های پروستات بدخیم تشکیـل می شوند.  سرطان پـروسـتـات یـکـی ازشـایـعـتـریـن سرطان ها درمردان مسن می باشد . احتمال بروزایـن سرطان با افزایش سن زیاد می شود.بطوری کـه می توان گفت احتمال اینکه یک مـرد از 50 سـالـگی به بعد درطول عمرش از نظر بافت شناسی به سـرطـان پروستات مبتلا شود زیاد است ولی اکثر آنها درطی عمراز نظر بالینی بدون علامت باقی می مانندوهیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی گردد.

علل ایجاد سرطان پروستات : 

علت سرطان پروستات مانند اغلـب سـرطـانـهـا ناشناخته است ولی بهتر است بدانید سن ،تـغـذیـه  وسابقه خانوادگی سرطان پـروسـتـات و پسـتـان  خطرابتلا به این سرطا ن رازیاد می کند.  مصرف چربی زیاد دررژیم غذائی شانس ابـتـلابـه  سرطان پروستات را افزایش می دهد. 

 علائم سرطان پروستات:

 سرطان پروستات درمراحل اولیه هیچ علامتی ایجاد نمی کند.درمراحل بعدی ممکن اسـت عـلـائـم  بزرگی پروستات دیده شود که کاملا غیراختصاصی می باشد و مشابه بزرگ شدن پروستات است. 

علائم اولیه:

 تکرر ادرار(بیشتردرشب)

 زور زدن هنگام ادرار کردن

تاخیر در شروع ادرار

 قطع ووصل شدن جریان ادرار

 قطره قطره آمدن ادرار پس از اتمام ادرار کردن

 احساس با قی ماندن ادرار در مثانه پس از ادرار  کردن 

علائم مراحل پیشرفته:

 پس ازدست اندازی سرطان به سایرنقـاط بـدن ایجاد می گردند

 دردهای استخوانی 

 بالا رفتن اوره خون

 کم خونی

تشخیص سرطان پروستات :

از آنجا که علایم بیماری غیراختصاصی می باشد بهترین راه تشخیص این بیماری غربالگری سالیانه توسط معاینه توسط پزشک و چک کردن آزمایش PSA خون  به صورت سالیانه از 50 سالگی می باشد. توجه داشته باشید که چک کردن PSA و پایین بودن آن رد کننده سرطان نمی باشد و انجام معاینه حتما توصیه می شود.

روشهای درمان سرطان پروستات

در سرطان های محدود به پروستات که به سایر نقـاط انتشار نداشته باشد،باهدف ریشه کنی بـیـمـاری دوانتخاب وجود دارد . 

  .1 جراحی کامل پروستات

 2 . پرتودرمانی

 .3هورمون درمانی

 در سرطان پیشرفته درمان شامل موارد زیر است:

 .1هورمون درمانی وشیمی درمانی 

 .2درمانهای حمایتی

 .3ترکیب درمانهای فوق با اشعه درمانی

هورمون درمانی برای رشد ونمو سلولهای بدخیم  شامل موارد زیر است 

 .1تجویز داروهای هورمونی خاص

با تزریق ماهیانه یک ویال هورمونی ازرشد سلولهای بدخیم ممانعت به عمل آید.

 .2جراحی وخارج کردن بیضه ها 

 امروزه این درمان غیر ازموارد خاص انجام نمی گیرد.

  این درمانها فقط رشد سلول های سرطانی را متوقف می کندولی آن هارا ازبین نمی برد، لذا ترکیب این درمان با رادیوتراپی وشیمی درمانی باتأثیر مناسبی همراه خواهد بود

 

کتابخانه سلامت: