سرطان مری

    مری یک لوله عضلانی است که رابط بـیـن دهان و معده بوده و غذا و مایعات را به معـده می رساند. این لوله حدودا 25 الی 30 سانتی متـر است.قطر تنگ تریـن قسـمـت آن حـدود 2/5سانتیمتر است.  جدار مری ازچندین لایه تشکیل شده است ، سرطان مری ازداخلی ترین لایه شروع شده و به سمت خارج رشد می کند.

    دو نوع اصلی سرطان مری وجود دارد. یک نوع آن، دراثرتغییرسلول های پوشاننده قسـمـت فوقانی مری ایجاد می شود و نوع دیگر سرطان، از مجاورت ورودی مـعـده منشأ می گیرد. به این نوع، آدنوکارسنیوم گفته می شود.

    سرطان مری در مردان 3 الی 4 برابر شایع تر است.