تومور کلیه

    تومورهای کلیه

    مقدمه:

    تومورهای بدخیم کلیه، در حدود 3٪ از کل سرطانها را شامل می شود. شایعترین نوع تومور كلیه «آدنوكارسینوم» سلولهاي كلیه است كه 58 درصد كل تومورهاي كلیوي را به خود اختصاص مي دهد. از نظر جنسی مردان دو برابر زنان به آن مبتلا می شوند و بندرت قبل از سن 30 سالگی اتفاق می افتد و اغلب در سنین 50 تا 70 سالگی اتفاق می افتد.

    این تومورها به طور اولیه به ریه ها، استخوان، كبد، مغز و كلیه طرف مقابل متاستاز مي دهند و یك سوم بیماران در زمان تشخیص دچار متاستاز شده اند.