دیابت بارداری

    دیابت بارداري به حالتی گفته می شود که در آن  بدن نسبت به گلوکز (قند خون) تحمل خود را از  دست داده به طوري که در این حالت مادر ممکن است نسبت به شرایط عادي بیشتر تشنه ، گرسنه و خسته شود. دیابت حاملگی اغلب بدون علامت است به همین دلیل تقریبا در تمام زنان باردار بین هفته هاي 24 تا 28 آزمایش تحمل  گلوکز انجام می شود ابتلا به این بیماري در دوران بارداري احتمال بروز دیابت نوع 2 را در آینده به میزان 60 -40 درصد افزایش می دهد . در صورت عدم تغییر شیوه زندگی از جمله رژیم غذایی و فعالیت بدنی این احتمال افزایش می یابد.