لنف ادم بعد از جراحی سینه

    لنف ادم چیست؟

    لنف ادم  تورمی است که درا ثر تجمع مایع سرشار ا ز لنف در بخشی از بدن ایجا د می شود اگر غددلنفاوی درزیر بغل شما با جراحی وپرتودرمانی،درمان شده است در معرض ابتلا به تورم دست در طرف جراحی شده قرار دارید. لنف ادم ممکن است بلافاصله بعدا زعمل جراحی(بصورت گذرا)،در عرض چند ماه  ودو یا حتی ٢٠سال بعد از درمان اولیه بروز کند. بروز لنف ادم می تواند موجب درد، سنگینی عضو،عفونتهای مکرر در پوست گردد.

    برای جلوگیری از لنف ادم :

    نکات مهمی که بیما رمیتوا ندبرای پیشگیری وکنترل وتورم لنفی دهد عبارتند از: