عفونت دستگاه ادراری در خانم ها

  عفونت هاي دستگاه ادراري در اثر ميکروارگانيسم هاي بيماري زا در مجاري ادراري ايجاد مي شود، که مجاري ادراري شامل:

  کليه ها

  حالبها

  مثانه

  پيشابراه

  همه اين قسمتها و يا فقط قسمتي از مجاري ادراري مي تواند عفوني شود.عفونت درمان نشده مي تواند باعث ورود عفونت به خون شود و عفونت خونی ایجاد کند.

  عفونت ادراری چگونه اتفاق می افتد:

  عفونت مجاری ادراری بوسيله باکتريها ايجاد می شود.اين باکتريها می توانند باعث:

  -عفونت کليه ها (پيلونفريت)