عفونت دستگاه ادراری در خانم ها

    عفونت هاي دستگاه ادراري در اثر ميکروارگانيسم هاي بيماري زا در مجاري ادراري ايجاد مي شود، که مجاري ادراري شامل:

    کليه ها

    حالبها

    مثانه

    پيشابراه

    همه اين قسمتها و يا فقط قسمتي از مجاري ادراري مي تواند عفوني شود.عفونت درمان نشده مي تواند باعث ورود عفونت به خون شود و عفونت خونی ایجاد کند.

    عفونت ادراری چگونه اتفاق می افتد:

    عفونت مجاری ادراری بوسيله باکتريها ايجاد می شود.اين باکتريها می توانند باعث:

    -عفونت کليه ها (پيلونفريت)