دکتر اعظم بختیان

متخصص زنان و زایمان

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه چهارم