دکتر امیرعلی دادخواه

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، ساختمان MRI
تلفن: 
03132201637