دکتر اکبر بنی نجاریان

دندان پزشک

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
تلفن: 
03136291869