دکتر خلیل ظهیری

دندان پزشک

آدرس: 
خیابان حکیم نظامی ، روبه روی خیابان مهرداد ، بن بست عبادت
تلفن: 
03136242055