دکتر داود شفیعی

متخصص قلب فلوشیپ نارسایی قلب

آدرس: 
خیابان سلمان فارسی بعد از پل شهرستان ، درمانگاه بیمارستان چمران