دکتر روشنک غفاری

رادیولوژیست دهان ، فک و صورت

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
تلفن: 
03136285429