دکتر سروش معینی

دندان پزشک

آدرس: 
خیابان توحید ، نرسیده به چهارراه پلیس، مجتمع یاس