دکتر سید عباس طباطبایی

متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، ساختمان MRI
تلفن: 
03132203098