دکتر شادی رجائیه

متخصص چشم پزشکی

آدرس: 
خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
تلفن: 
03132240100