دکتر شهلا محربی

دندان پزشک

آدرس: 
چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان فردوسی