دکتر علیرضا دهقانی

متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

آدرس: 
خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3