دکتر علی اصغر فرهادیه

متخصص داخلی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی