دکتر فروغ سلطانی نژاد

فوق تخصص ریه

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140