دکتر فریدا غضنفرپور

پزشک عمومی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه چهارم