دکتر محمدرضا ثقفی

متخصص داخلی

آدرس: 
خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
تلفن: 
03132229092