دکتر محمد علی پورمیرزایی

متخصص اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
خیابان ابن سینا - کوچه سنبلستان- کلینیک ویژه بیمارستان امین
تلفن: 
03134475052

آدرس 2: 
بزرگراه امام خمینی ، کلینیک ویژه بیمارستان امام حسین
تلفن 2: 
03133861001