دکتر مرتضی شاه بندری

فوق تخصص جراحی عروق

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آدرس: 
کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
تلفن: 
03136201818