دکتر نرجس صابری

متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار

آدرس: 
خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
تلفن: 
03132240140