دکتر ونوس مجلسی

پزشک عمومی

آدرس: 
خیابان توحید میانی ، ساختمان نگار 1
تلفن: 
03136251935