دکتر روشنک غفاری

    رادیولوژیست دهان ، فک و صورت

    آدرس: 
    خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3
    تلفن: 
    03136285429