دکتر سید احمد امیری

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132211404  دکتر بختیار خدادادی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132226654  دکتر محسن فتاحی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  09135600078  دکتر زهره جوادی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  03132207959  دکتر وحید گوهریان

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  03132240047  دکتر عبداله متقی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132214616  دکتر فاطمه رحمتی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف
  تلفن: 
  03132240967  دکتر داریوش آسفی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 12 ، مجتمع پزشکی گلدسته
  تلفن: 
  03132218884  دکتر مهدی نوری

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 6 ، ساختمان میلاد  دکتر سعید توحیدی

  متخصص جراحی عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 6 ، ساختمان میلاد  Pages