دکتر داود شفیعی

    متخصص قلب فلوشیپ نارسایی قلب

    آدرس: 
    خیابان سلمان فارسی بعد از پل شهرستان ، درمانگاه بیمارستان چمران